Naval Dockyard Hospital
Powai
25782316
L.B.S. Marg, Powai, Mumbai