Mangesh Medical

Ruby Apartment
Adi Shankaracharya Marg
I.I.T. Powai
Mumbai-400076
Landmark: Near Powai Road
Phone: 022-25703278