2&3 B,Renaissance Mumbai Hotel & Convention Ct

,Near Chinmayananda Ashram,

Powai, Mumbai, 400076‎ – 022 66927561‎